Моделирование и технология трикотажных изделий

Specialitatea 2304 ”Modelarea şi tehnologia confecţiilor din tricoturi”

În anul 2003 în conformitate cu reforma învăţămîntului a Republicii Moldova Colegiul Tehnologic din Chişinău ca instituţie de învăţămînt superior de scurtă durată a fost prefăcut în instituţie de învăţămînt mediu de specialitate în cadrul căreia specialitatea 2304 ”Modelarea şi tehnologia confecţiilor din tricoturi” pregăteşte specialişti cu calificare tehnician în termenii:

  • 4 ani în baza studiilor gimnaziale;
  • 2 ani în baza studiilor medii de cultură generală, liceale, profesional- tehnice.

Din anul 2003 în conformitate cu reforma învăţămîntului al Republicii Moldova Colegiul Tehnologic la specialitatea 2304 „Modelarea şi tehnologia confecţiilor din tricoturi” pregăteşte specialişti cu calificare tehnician, ceea ce este dictat de necesităţile actuale în domeniul industriei usoare.

Specialistul este pregătit pentru activitatea în cadrul întreprinderilor de confecţii şi atelierelor de prestări-servicii, fiind încadrat în cîmpul muncii în funcţie de inginer-tehnolog, inginer-constructor, şef de secţie, şef de atelier, maistru. Specialistul trebuie să posede următoarele cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice în cunoasterea următoarelor disciplini de specialitate: proiectarea îmbrăcămintei, cunoscînd bine şi etapa de proiectare a produselor de îmbrăcămintei din tricoturi şi alte materiale textile, cît şi a proceselor tehnologice cunoscînd tehnologia confecţiilor din tricot şi alte materiale textile, cunoaşterea bazelor ştiinţelor economice şi a regulilor de protecţie a muncii şi tehnicii securităţii, să asigure îndeplinirea proceselor tehnologice ale produselor, proiectarea continuă a tehnologiilor de confecţionare şi a etapei de proiectare a produselor de îmrăcămintei din tricot, utilizînd  unificarea şi tipiyarea detaliilor, ordinii elaborării şi a perfectării documentaţiei tehnice necesare. De asemeni se învaţă studiul materialelor necesare la confecţionarea produselor din tricot  şi produselor confecţionate din alte materiale textile, utilajul necesar la producerea îmbrăcămintei din pînze de tricot.

În Moldova interprinderile de confecţionare a produselor din pînze de tricot au o pondere destul de însemnat. Absolvenţii specialităţii „ Modelarea şi tehnologia  confecţiilor din tricoturi” activează cu succes în  aceste şi alte întreprinderi ale industriei uşoare, deoarece în planul de învăţămînt sînt încadrate disciplinile care au cunoştinţe profunde despre structura pîntzelor de tricot, proiectarea şi prelucrarea produselor de îmbrăcăminte din tricoturi şi alte materiale textile, design vestimentar, managmentul înterprinderii şi marketing,compoziţia costumului.

Pe parcursul anilor specialitatea „Modelarea şi tehnologia confecţiilor din tricoturi” sa dezvoltat în concordanţă cu sarcinile pe care le-a îndeplinit pentru specializările din domeniul industriei uşoare.S-au pregătit absolvenţi, tehnicieni care activează în întreaga ţară şi în străinătate, în sectoarele de profil, activînd la întreprinderi de prestări servicii ca „ Dalia”, „Tricon”, „Cristina”, servicii publice, firme private, în învăţămînt absolvenţii îşi continuă studiile atît în instituţiile de învăţămînt din ţară, cum sînt: „ Universitatea Tehnică din Moldova”, „ULIM”, „Academia de studii economice”, „Universitatea Artelor din Moldova”, „Academia de Studii Economice a Moldovei”,etc, şi peste hotarele acestora.

Situaţia social-economică actuală şi orientarea acesteia în viitor garantează plasamentul absolvenţilor, marea majoritate a acestora lucrînd în unităţi de profil. Pentru un randament mai eficient al specialităţii nominalizate, se aplicăîmbinarea interdisciplinară atît cu profil ingineresc de specialitate cît şi disciplinele liceale cum ar fi matematică, fizică, chimie  etc.

Valorificarea superioară a oportunităţilor care se deschid în faţa numărului de societăţi cu profil în industria uşoară, precum şi cele care vor funcţiona în viitorul apropiat necesită profesionişti temeinic pregătiţi pentru a putea pune în practică principiile pieţii concurenţiale, deprinşi să lucreze în condiţiile unei economii diversificate şi dinamice, capabili să utilizeze mijloacele tehnice şi tehnologiile moderne.