Lista Actelor

 DOCUMENTELE

   necesare pentru dosarul de înscriere şi participare la concursul de admitere

      1)  cererea de înscriere la concurs;                             

2)  copia buletinului de identitate/certificatului de naştere;

3)  actul de studii, în original cu anexa respectivă;

4)  certificatul medical-tip (nr.086-E sau nr.086-U), eliberat în anul admiterii,  

          care confirmă că persoana vizată corespunde exigenţelor medicale  

          pentru studii la programul de formare profesională solicitat; 

5)  6 fotografii 3×4 cm, color;

6)  chitanţa de plată a taxei de înscriere.

Candidaţii care se înscriu la concursul de admitere la cota de 15 %, prevăzute în planul de admitere cu finanţare bugetară, vor depune suplimentar documente ce confirmă dreptul de a beneficia de cota dată:

  1. adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă ori hotărîrea

instanței de judecată, pentru copiii rămași fără ocrotire părintească, în original;

  1. certificatul medical corespunzător care atestă gradul de dezabilitate al candidatului sau al părinţilor acestuia, în original;
  2. actul de studii respectiv pentru copiii cu deficienţe fizice şi senzoriale care au

absolvit şcoli cu statut  special, certificatul eliberat de Comisia consultativă de

expertiză medicală pentru cei care nu au învăţat în şcoli speciale;

  1.     diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane sau internaţionale, la discipline de studiu, precum şi diplome ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziţii etc., organizate de MECC sau de ministerele de resort;
  2.    certificatul (legitimația original/copie) care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei R. Moldova, la războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate în original;
  3.   certificatul despre componenţa familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidaţii din familiile cu patru şi mai mulţi copii);
  4.     confirmarea apartenenţei la familii de romi;
  5.     extrasul din Carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);
  6.     copia certificatului de naştere al unuia din părinţi, pentru cetăţenii statelor membre ale C.S.I. şi ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni (români).