Ordin taxa de admitere

 Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

Colegiul Tehnologic din Chişinău

  Ordin nr. 112 AF  

din 10 iulie 2019

 

“Cu privire la taxa de înscriere

la concursul de admitere ”

În temeiul Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii la programe de formare profesională tehnică postsecundară şi postsecundară nonterţiară, aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr. 894 din 12.06.2018 şi Hotărârii Guvernului RM nr. 359 din 20.05.2009, pct. 4, emit următorul

ORDIN:

  1. Se stabileşte taxa de înscriere la concurs în sesiunea de admitere 2019 în sumă de 30 lei. Mijloacele băneşti respective se depun la contabilitatea colegiului.
  1. Copiii rămaşi fără ocrotire părintească se scutesc de taxa de înscriere la

concursul de admitere.

  1. Controlul asupra executării prezentului ordin şi elaborarea devizului de cheltuieli se pune în sarcină dnei Slobozian Maria, contabil şef.

                                     Director                                            Vladimir DONICI

Ex.: Sînchetru Olesea, secretar al Comisiei de admitere

Tel.: 022 492093