ATENŢIE CONCURS!

 

Colegiul Tehnologic din Chişinău anunţă despre prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru concursul cu privire la ocuparea funcţiei de şef de secţie didactică până la data de 19 ianuarie 2021.

 

Instituţia Publică Colegiul Tehnologic din Chişinău anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie didactică.

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova cu studii superioare universitare, vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin 5 ani şi deţin grad didactic, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vărsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale, în ultimii trei ani nu le-a încetat contractul individual de muncă din motive disciplinare.

         Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie didactică prezintă la Colegiul Tehnologic, în termen de 20 zile din ziua publicării în presă a anunţului, dosarul cu următoarele acte de participare la concurs:

1.    cererea de înscriere la concurs conform modelului;

2.    copia actului de identitate;

3.    copiile legalizate ale actelor de studii;

4.    copia legalizată a carnetului de muncă

5.    curriculum vitae de model Europass;

6.    certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere  

       medical, fizic şi neuropsihic pentru exercitarea funcţiei;

7.    copiile legalizate ale actelor ce confirmă gradul didactic/ managerial;

8.    cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;

9.    cuprinsul dosarului.


Persoana responsabilă de oferirea informaţiei suplimentare şi de primire a dosarelor:

Cotelea Natalia, specialist serviciu personal, tel.: 49-30-98, 069313583,  

e-mail: cotelea.n@mail.ru

Adresa Colegiului Tehnologic: 2068, or.Chişinău, str.Bogdan Voievod, 8/1;  

Telefoane de contact: 49-30-48, 44-42-72, fax 49-30-73.

Data-limită de depunere a dosarului: 31.12.2020.

Modalitatea de depunere a dosarului: personal, prin poştă sau e-mail

(cu condiţia că candidaţii care au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

Bibliografia concursului

 -     Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994

       Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 18.08.1994

                                             I. Acte legislative generale

 -     Legea cu privire la petiţionare, nr. 190 din 19.07.1994

 -     Legea privind accesul la informaţie, nr.982 – XIV din 11.05.2000

       MO al RM nr. 88-90/664 din 28.07.2000

-         Codul Muncii al Republicii Moldova, 2003

-         Convenţia Colectivă de Muncă (nivel de ramură, în vigoare)

 -     Convenţia ONU cu privire la protecţia drepturilor copilului

       -     Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1234 din 12.12.2018 privind condiţiile              

             de salarizare a personalului din instituţiile de învăţământ care funcționează în regim

             de autogestiune financiar-economică

II. Acte legislative şi normative în domeniul învăţământului

·    1. Codul Educației nr. 152 din 17 iulie 2014, Monitorul Oficial nr. 319-324, art. 634 din 24 .10.2014

·      3. Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a instituțiilor de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar  

·      4. Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar  în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile

·      5. Plan-cadru pentru învățământul  mediu de specialitate, în baza Sistemului Credite de Studiu

·      6. Ghid de implementare a Sistemului de Credite de Studii în învăţământul mediu de specialitate din R. Moldova

·      7. Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la programe de formare profesională tehnică postsecundară şi postsecundară nonterţiară

·      8. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de calificare

·      9. Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul din învăţământul general, profesional tehnic şi din cadrul serviciilor de asistenţă psihopedagogică

·    10. Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţământ profesional tehnic (ord. 673 din 09 iulie 2015, MO al RM, 2015, nr. 206-210, art. 1363)

·       11. Regulamentul cu privire la examenul naţional de bacalaureat

·    12. Hotărârea de Guvern nr. 1009 din 01.09.2006 „Cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţământ superior, elevii din instituţiile de învăţământ mediu de specialitate, secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţământul postuniversitar ”

·     13. Hotărârea de Guvern nr. 125 din 15.02.2001 „Cu privire la scutirea de plata   taxei de studii a studenţilor şi elevilor instituţiilor de învăţământ superior şi mediu de specialitate de stat înmatriculaţi pe bază de contract”

            ·      14. Metodologia de aplicare a Procedurii de organizare instituţională şi de 

                       intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţământ în cazurile de abuz,  

                       neglijare, exploatare, trafic al copilului 


Skip to toolbar