Concurs pentru funcţia de director adjunct în probleme de gospodărie

ATENŢIE CONCURS!

Colegiul Tehnologic din or. Chişinău anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director adjunct în probleme de gospodărie.

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova cu studii superioare universitare, vechime de muncă de cel puţin 5 ani, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, posedă limba română, nu au antecedente penale, în ultimii trei ani nu le-a încetat contractul individual de muncă din motive disciplinare.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director adjunct al instituţiei prezintă la Colegiul Tehnologic, în termen de 20 zile din ziua publicării în presă a anunţului, dosarul cu următoarele acte de participare la concurs:

 1. cererea de înscriere la concurs conform modelului (2 ex.);
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile legalizate ale actelor de studii;
 4. copia legalizată a carnetului de muncă
 5. curriculum vitae de model Europass;
 6. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic pentru exercitarea funcţiei
 7. copiile legalizate ale actelor ce confirmă gradul managerial;
 8. certificat de cazier judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
 9. cuprinsul dosarului în două exemplare.

 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiei suplimentare şi de primire a dosarelor:

specialist serviciu personal, Cotelea Natalia, tel.: 49-30-98, e-mail: cotelea.n@mail.ru

Adresa Colegiului Tehnologic: 2068, or.Chişinău, str.Bogdan Voievod, 8/1;  

Telefoane de contact: 49-30-48, 44-42-72, fax 49-30-73

 

Data-limită de depunere a dosarului: 27.03.2019.

 

Modalitatea de depunere a dosarului: personal, prin poştă sau e-mail.

(cu condiţia că candidaţii care au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

 

 

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994
 • Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 18.08.1994
I. Acte legislative generale
 • Legea cu privire la petiţionare, nr. 190 din 19.07.1994
 • Legea privind accesul la informaţie, nr.982 – XIV din 11.05.2000 MO al RM nr. 88-90/664 din 28.07.2000
 • Codul Muncii al Republicii Moldova, 2003
 • Convenţia Colectivă de Muncă (nivel de ramură, în vigoare)
 • Convenţia ONU cu privire la protecţia drepturilor copilului
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1234 din 12.12.2018 privind condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de învăţământ care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică
 II. Acte legislative şi normative în domeniul învăţământului
 1. Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice
 2. Hotărârea Guvernului RM nr. 669 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări
 3. Hotărârea Guvernului RM nr. 666 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri
 4. Hotărârea Guvernului RM nr. 665 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică
 5. Legea nr. 186 din 10.07.2018 cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă
 6.  Hotărârea Guvernului RM nr. 95 din 05.02.2009 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2018
 7.  Codul Educației nr. 152 din 17 iulie 2014, Monitorul Oficial nr. 319-324, art. 634 din 24 .10.2014
 8. Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a instituțiilor de învăţământ    profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar
 9. Metodologia de aplicare a Procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului.

 

 

Concurs director adjunct pentru instruire şi educaţie

ATENŢIE CONCURS!

Colegiul Tehnologic din or. Chişinău anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director adjunct pentru instruire şi educaţie.

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova cu studii superioare universitare, vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin 5 ani şi deţin grad didactic, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vărsta de 65 ani, posedă limba română, nu au antecedente penale, în ultimii trei ani nu le-a încetat contractul individual de muncă din motive disciplinare.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director adjunct al instituţiei prezintă la Colegiul Tehnologic, în termen de 20 zile din ziua publicării în presă a anunţului, dosarul cu următoarele acte de participare la concurs:

 1. cererea de înscriere la concurs conform modelului (2 ex.);
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile legalizate ale actelor de studii;
 4. copia legalizată a carnetului de muncă
 5. curriculum vitae de model Europass;
 6. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic pentru exercitarea funcţiei;
 7. copiile legalizate ale actelor ce confirmă gradul didactic/ managerial;
 8. certificat de cazier judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
 9. cuprinsul dosarului în două exemplare.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiei suplimentare şi de primire a dosarelor:

specialist serviciu personal, Cotelea Natalia, tel.: 49-30-98, e-mail: cotelea.n@mail.ru

 • Adresa Colegiului Tehnologic: 2068, or.Chişinău, str.Bogdan Voievod, 8/1;  
 • Telefoane de contact: 49-30-48, 44-42-72, fax 49-30-73

Data-limită de depunere a dosarului: 27.03.2019.

Modalitatea de depunere a dosarului: personal, prin poştă sau e-mail.

(cu condiţia că candidaţii care au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

 

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994
 • Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 18.08.1994
I. Acte legislative generale
 • Legea cu privire la petiţionare, nr. 190 din 19.07.1994
 • Legea privind accesul la informaţie, nr.982 – XIV din 11.05.2000 MO al RM nr. 88-90/664 din 28.07.2000
 • Codul Muncii al Republicii Moldova, 2003
 • Convenţia Colectivă de Muncă (nivel de ramură, în vigoare)
 • Convenţia ONU cu privire la protecţia drepturilor copilului
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1234 din 12.12.2018 privind condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de învăţământ care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică
II. Acte legislative şi normative în domeniul învăţământului
 1. Codul Educației nr. 152 din 17 iulie 2014, Monitorul Oficial nr. 319-324, art. 634 din 24 .10.2014
 2. Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a instituțiilor de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar
 3. Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar  în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile
 4. Plan-cadru pentru învățământul  mediu de specialitate, în baza Sistemului Credite de Studiu
 5. Ghid de implementare a Sistemului de Credite de Studii în învăţământul mediu de specialitate din R. Moldova
 6. Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la programe de formare profesională tehnică postsecundară şi postsecundară nonterţiară
 7. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de calificare
 8. Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul din învăţământul general, profesional tehnic şi din cadrul serviciilor de asistenţă psihopedagogică
 9. Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţământ profesional tehnic (ord. 673 din 09 iulie 2015, MO al RM, 2015, nr. 206-210, art. 1363)
 10. Regulamentul cu privire la examenul naţional de bacalaureat
 11. Hotărârea de Guvern nr. 1009 din 01.09.2006 „Cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţământ superior, elevii din instituţiile de învăţământ mediu de specialitate, secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţământul postuniversitar ”
 12. Hotărârea de Guvern nr. 125 din 15.02.2001 „Cu privire la scutirea de plata   taxei de studii a studenţilor şi elevilor instituţiilor de învăţământ superior şi mediu de specialitate de stat înmatriculaţi pe bază de contract”
 13. Metodologia de aplicare a Procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului

Mesajul directorului

“Noi te ajutăm să-ţi creezi viitorul”

Directorul Colegiului

Vladimir Donici, Directorul CTC

Stimaţi prieteni,

Deja de o jumătate de secol Colegiul Tehnologic din Chişinău activează cu succes în domeniul pregătirii cadrelor de specialişti pentru diverse ramuri ale economiei naţionale. Colegiul a fost fondat în anul 1967, cu denumirea iniţială de „Tehnicum”, în scopul pregătirii specialiştilor pentru întreprinderile de deservire socială a populaţiei. Ulterior domeniile de activitate ale absolvenţilor s-au extins şi asupra întreprinderilor de industrie uşoară şi a celor de producere a maşinilor şi aparatelor electrice de uz casnic.

Istoria instituţiei noastre cuprinde un şir de realizări şi tradiţii, datorită cărora Colegiul Tehnologic se bucură până în present de popularitate în rândurile candidaţilor la studii. Ne bucură şi ne onorează faptul că marea majoritate a referinţelor, vizând calitatea pregătirii specialiştilor la specialităţile de profil ale Colegiului, o constituie opiniile pozitive. Acestea vin de la colectivele şi conducătorii întreprinderilor, de la cadrele didactice universitare etc – toate atestând un grad de înaltă pregătire a discipolilor noştri, reflectând şi profesionalismul personalului didactic. Instituţia de învăţământ posedă un potenţial didactic uman de înaltă calificare ce asigură pregătirea calitativă a cadrelor utilizând, în colaborare cu mediul economic, toate formele efective de formare profesională recomandate de documentele de politici educaţionale ale statului. Marea majoritate a cadrelor didactice sunt deţinători de grade didactice şi grade ştiinţifice şi datorită eforturilor şi muncii depuse cu dăruire, corpul profesoral asigură calitatea pregătirii cadrelor şi buna funcţionalitate a instituţiei.

Formarea profesională în Colegiu asigură pregătirea specialiştilorcu caracter aplicativ pentru îndeplinirea lucrărilor de complexitate medie în domeniile de formare la care Colegiul este autorizat:

 • 72 330 – Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături;
 • 72 320 – Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din tricot;
 • 72 340 – Modelarea şi tehnologia articolelor din piele şi înlocuitori;
 • 71 340 – Maşini şi aparate electrice de uz casnic.

Aceste specialităţi sînt solicitate la întreprinderile de profil din republică, în primul rînd la cele de industrie uşoară şi de deservire socială a populaţiei. Colegiul utilizează diferite forme de colaborare cu agenţii economici pentru a eficientiza la maxim procesul de pregătire a cadrelor la aceste specialităţi. Elevii Colegiului beneficiază de stagii de instruire practică atât în atelierele instituţiei, cât şi în condiţii industriale, fiind pregătiţi în conformitate cu cerinţele pieţii muncii la întreprinderi de profil: „Ionel”, „Artizana”, „Steaua Reds”, „Cristina”, „Frio Dins” ş.a.

În perioada de activitate instituţia a emis un mare număr de absolvenţi, care şi-au găsit o largă aplicare în economia naţională, activând la diverse întreprinderi, atât din ţară, cât şi de peste hotarele ei. În anii puterii sovietice aceştia îşi găseau aplicaţia în tot spaţiul URSS, iar astăzi absolvenţii se regăsesc în diferite colţuri ale lumii.

Candidaţii la studii, care sunt absolvenţii gimnaziilor şi liceelor din republică, vor găsi în Colegiul Tehnologic o instituţie afirmată, adecvată nevoilor reale de studii şi de formare, deoarece idealul nostru educativ este realizarea unui model de dezvoltare armonioasă şi de manifestare deplină a personalităţii absolventului, cu întreaga gamăde calităţi de ordin intelectual, moral şi profesional.

COLEGIUL TEHNOLOGIC DIN CHIŞINĂU – UN PAS SIGUR SPRE UN VIITOR DE SUCCES!