Dinamica depunerii cererilor

Nr. d/o Data Numărul de cereri depuse la zi
Totalla zi Inclusiv pe specialităţi (conform I opţiuni)
MTC(plan: 30) MTT(plan: 30) MTAP(plan: 30) MAE(plan: 30)
1. 15.07.2019 26 12 5 0 9
2. 16.07.2019 37 16 8 1 12
3. 17.07.2019 43 19 10 1 13
4. 18.07.2019 54 26 11 1 16
5. 19.07.2019 61 33 11 1 16
6. 20.07.2019 61 33 11 1 16
7. 22.07.2019 65 36 12 1 16
8. 23.07.2019 69 38 13 1 17
9. 24.07.2019 69 38 13 1 17
10. 25.07.2019 73 39 15 1 18
11. 26.07.2019 75 39 17 1 18
12. 27.07.2019 75 39 17 1 18
13. 29.07.2019 76 39 17 1 19
14. 30.07.2019  76  39  17  1  19
15. 31.07.2019
16. 01.08.2019
17. 02.08.2019
18. 03.08.2019
TOTAL

Ordin taxa de admitere

 Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

Colegiul Tehnologic din Chişinău

  Ordin nr. 112 AF  

din 10 iulie 2019

 

“Cu privire la taxa de înscriere

la concursul de admitere ”

În temeiul Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii la programe de formare profesională tehnică postsecundară şi postsecundară nonterţiară, aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr. 894 din 12.06.2018 şi Hotărârii Guvernului RM nr. 359 din 20.05.2009, pct. 4, emit următorul

ORDIN:

 1. Se stabileşte taxa de înscriere la concurs în sesiunea de admitere 2019 în sumă de 30 lei. Mijloacele băneşti respective se depun la contabilitatea colegiului.
 1. Copiii rămaşi fără ocrotire părintească se scutesc de taxa de înscriere la

concursul de admitere.

 1. Controlul asupra executării prezentului ordin şi elaborarea devizului de cheltuieli se pune în sarcină dnei Slobozian Maria, contabil şef.

                                     Director                                            Vladimir DONICI

Ex.: Sînchetru Olesea, secretar al Comisiei de admitere

Tel.: 022 492093

Ordin taxa de studii

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

Colegiul Tehnologic din Chişinău

Ordin nr. 113 F

din 10 iulie 2019

Ref.:“Cu privire la taxele de studii”

În temeiul Hotărârii Guvernului RM nr. 872 din 21.12.2015, Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ prefesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei nr. 550 din 10.06.2015 şi Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii la programe de formare profesională tehnică postsecundară şi postsecundară nonterţiară, aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr. 894 din 12.06.2018, emit următorul

ORDIN:

 1. Se stabilesc taxele de studii pe bază de contract cu taxă pentru anul de studii 2018-2019, pe specialităţi, după cum urmează:
Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături 1 persoană 6500 lei/an
Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din tricot 1 persoană 6500 lei/an
Maşini şi aparate electrice de uz casnic 1 persoană 6000 lei/an
Modelarea şi tehnologia confecţiilor din piele şi înlocuitori 1 persoană 5500 lei/an
 1. Taxa de studii se depune la casa colegiului:

1) prima rată de 50 % – până la începutul semestrului I (26-30 august);

2) a doua rată de 50 % – la începutul semestrului al II-lea (15-22 ianuarie).

 1. Executarea prevederilor prezentului ordin se pune în sarcină dnei Slobozian

Maria, contabil şef.

                                      Director                                            Vladimir DONICI

 

Ex.: Sînchetru Olesea, secretar al Comisiei de admitere

Tel.: 022 492093

Locuri Vacante

Informaţie

privind locurile vacante la anul II

(pentru absolvenţii cl. a 10-a de liceu şi a anului I de studii din colegii)

Nr.crt. Programul de formare profesională Numărul de locuri declaratevacante
Total buget cu taxăde studii
1. 72330 Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături 28 2 26
2. 72320 Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din tricot 10 0 10
3. 72340 Modelarea şi tehnologia articolelor din piele şi înlocuitori 14 4 10
4. 71340 Maşini şi aparate electrice de uz casnic 14 0 14

Lista Actelor

 DOCUMENTELE

   necesare pentru dosarul de înscriere şi participare la concursul de admitere

      1)  cererea de înscriere la concurs;                             

2)  copia buletinului de identitate/certificatului de naştere;

3)  actul de studii, în original cu anexa respectivă;

4)  certificatul medical-tip (nr.086-E sau nr.086-U), eliberat în anul admiterii,  

          care confirmă că persoana vizată corespunde exigenţelor medicale  

          pentru studii la programul de formare profesională solicitat; 

5)  6 fotografii 3×4 cm, color;

6)  chitanţa de plată a taxei de înscriere.

Candidaţii care se înscriu la concursul de admitere la cota de 15 %, prevăzute în planul de admitere cu finanţare bugetară, vor depune suplimentar documente ce confirmă dreptul de a beneficia de cota dată:

 1. adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă ori hotărîrea

instanței de judecată, pentru copiii rămași fără ocrotire părintească, în original;

 1. certificatul medical corespunzător care atestă gradul de dezabilitate al candidatului sau al părinţilor acestuia, în original;
 2. actul de studii respectiv pentru copiii cu deficienţe fizice şi senzoriale care au

absolvit şcoli cu statut  special, certificatul eliberat de Comisia consultativă de

expertiză medicală pentru cei care nu au învăţat în şcoli speciale;

 1.     diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane sau internaţionale, la discipline de studiu, precum şi diplome ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziţii etc., organizate de MECC sau de ministerele de resort;
 2.    certificatul (legitimația original/copie) care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei R. Moldova, la războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate în original;
 3.   certificatul despre componenţa familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidaţii din familiile cu patru şi mai mulţi copii);
 4.     confirmarea apartenenţei la familii de romi;
 5.     extrasul din Carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);
 6.     copia certificatului de naştere al unuia din părinţi, pentru cetăţenii statelor membre ale C.S.I. şi ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni (români).

 

 

 

AVIZ

COLEGIUL TEHNOLOGIC DIN CHIŞINĂU

anunță  concurs de admitere pentru anul de studii 2019-2020 la următoarele specialităţi  şi profesii:

Specialităţi (nivelul 4 ISCED):

1)  72330 Modelarea, proiectarea și tehnologia confecțiilor din țesături;

calificarea: tehnician în industria confecţiilor;

2)  72320 Modelarea, proiectarea și tehnologia confecţiilor din tricot;   calificarea: tehnician tehnolog în industria tricotajelor;

3)  72340 Modelarea și tehnologia articolelor din piele și înlocuitori;                        

calificare

4)  71340 Mașini și aparate electrice de uz casnic;

calificarea: tehnician electrician;

Profesia Cusătoreasă (industria confecţiilor) cu specializare în tehnologia articolelor din piele (nivelul 3 ISCED )

Înmatricularea se efectuează în baza mediilor de concurs conform actelor de studii.

Colegiul Tehnologic din Chișinău este autorizat să înmatriculeze elevi la studii cu finanţare bugetară și prin contract cu taxă.

Limba de instruire: limba română.

Durata studiilor pentru candidaţii cu studii gimnaziale: 4 ani (nivelul 4)

2 ani (nivelul 3)   .

Toți doritorii sunt asigurați cu cămin.

ADRESA: MD 2068, Chișinău, str. Bogdan Voievod, 8/1

tel.: (022) 49-30-48, (022) 44-42-72, tel/fax: (022) 49-30-73                                                                                                                                                                     e-mail: coltehnologic@gmail.com                                                                                                                   www.colegiultehnologic.md

Comisia de admitere, tel.: (022) 49-20-93,  (022) 44-42-72